vv Twenthe

Hoofdsponsor: Tricolores Support Groep

Wij zijn de tricolores gehuld in 't rood-wit-blauw...

Onze huisregels

Huis- en gedragsregels VV Twenthe
Versie 1.0, Januari 2014.

RESPECT

Het onderwerp “Respect op en rond de voetbalvelden” is een steeds prominenter onderwerp
geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding van het opzetten en uitdragen van
huisregels en een gedragscode voor v.v. Twenthe heeft het bestuur zich in het onderwerp verdiept.
SV Enter is bezocht en ook bij de bijeenkomsten van de Hofclubs is dittelkens weer een belangrijk
thema. Op internet is ontzettend veel te vinden maar ook bij clubs waar je regelmatig te gast bent.
Voorvallen vinden continue plaats en ook in onze gemeente is het inmiddels wel duidelijk dat het
absoluut noodzakelijk is om hier als voetbalclub beleid voor te maken.Het publiceren en uitdragen van gedragsregels is één van de meest elementaire zaken om zowel intern als extern het onderwerp respect en sportiviteit te laten beklijven. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is er een onderscheid gemaakt in huisregels en een gedragscode:

1) Huisregels

De huisregels zijn kort en overzichtelijk en hebben betrekking op de regels voor leden en bezoekers
die ons sportcomplex gebruiken en bezoeken.

2) Gedragscode

De gedragscode is wat uitgebreider en in de code zijn afspraken vastgelegd voor leden, bezoekers,
kader en ouders. De gedragscode gaat wat specifieker en dieper in op de afspraken tussen club en
leden en de taken van betrokkenen. Ook: verantwoordelijkheden van leden, ouders van jeugdleden,
het kader, vrijwilligers en de organisatie van de club. Wat wordt verwacht van mensen die lid zijn van
Twenthe en wat vinden we normaal en wat niet? Ook praktische afspraken omtrent gebruik van
materialen, tenues, kantine, kleedkamers etc. worden hierin vastgelegd. 

Waarom huisregels en een gedragscode?

-  Duidelijkheid scheppen;

- Ongewenste situaties voorkomen;

- Indien nodig maatregelen kunnen nemen op basis van gemaakte afspraken.

Welke onderwerpen komen aan bod:

- Respect en fatsoenlijke omgangsvormen in het algemeen;

- Stimuleren van: sportiviteit en plezier in de voetbalsport;

- Tegengaan van: pesten, bedreigen en discriminatie;

- Regels inzake alcohol, drugs, roken en geweld;

- Afblijven van personen en spullen;

- Trots zijn op je club.


Dit alles vastgelegd in duidelijke heldere regels, voor iedereen te begrijpen en toe te passen.

Bestuur VV Twenthe.



Huisregels


Voor leden en bezoekers van v.v. Twenthe:

1. Respecteer iedereen op dit complex en in de kantine

2. Vloeken, schelden en discrimineren doen we niet

3. We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop

4. Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen

5. We laten velden, kleedkamers en kantine netjes achter

6. Gasten en gebruikers veroorzaken geen overlast voor anderen

7. We accepteren beslissingen van scheidsrechters en medewerkers van de club

8. Bij problemen nemen we contact op met leiders, trainers of bestuursleden

9. We houden ons aan de wet en de regels van club en KNVB

10. Zorg er voor dat jezelf en anderen trots kunnen zijn op je club

11. Bij het veroorzaken van schade (door bijvoorbeeld vuurwerk) kunnen de betrokken personen aansprakelijk gesteld worden.


Gedragscode


Gedragsregels voor (spelende ) leden

1. Respecteer tegenstanders, teamgenoten, leiders, trainers, (ass-) scheidsrechters en bezoekers

2. Accepteer beslissingen van scheidsrechter en grensrechter, ook al ben je het daarmee niet eens.

3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

4. Onsportief gedrag van anderen of tegenstanders is nooit een reden om dit gedrag over te nemen

5. Wees zuinig op alle materialen van de club: velden, kleedkamers, clubhuis en ander voorwerpen op
onze accommodatie en de accommodatie van onze tegenstanders.

6. Laat geen rommel achter in kleedkamers of op de velden. Gebruik afvalbakken

7. Spreek anderen aan die rommel achter laten en geen afvalbakken gebruiken

8. Na gebruik van de kleedkamers wordt deze opgeruimd en de vloer schoon en droog achtergelaten

9. Voetbalschoenen worden schoongemaakt voordat je de kleedaccommodatie binnengaat.

10. Toon waardering voor de vrijwilligers van de club, zij zorgen er voor dat we onze sport kunnen 

beoefenen, dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

11. Maak je per ongeluk iets kapot of merk je er iets kapot is meld dit dan in de kantine of bij je leider

12. Douchen na de wedstrijd is gebruikelijk voor elke leeftijd. Douchen na de training is gebruikelijk
vanaf de JO14-1.

13. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.

14. Tijdens de wedstrijden volg je de voorschriften inzake tenue op van de club of scheidsrechter.

15. Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders en scheidsrechter voor de wedstrijd /
leiding

16. Het gebruik of in bezit hebben van drugs en wapens op het complex en kantine is streng verboden

17. Leden zorgen er voor dat de reputatie van club en leden niet wordt beschadigd door uitingen
in de (sociale) media, internet, twitter etc. Ga verantwoordelijk om met het plaatsen van 
artikelen en foto’s op internet en facebook, houdt rekening met de privacy van personen en club. Negatieve gevolgen hiervan zijn altijd voor rekening van de persoon die ze plaatst.

18. Platte wagens, huifkarren, open vrachtwagens etc. zijn vanwege de veiligheid niet toegestaan bij het vieren van een kampioenschap of bekerwinst. 



Gedragsregels voor jeugdspelers

1.Trainingen en wedstrijden zijn verplicht; je bent onderdeel van een team. Je neemt duszoveel als 

mogelijk deel aan de trainingen en wedstrijden.Teamsport is geen vrijblijvende gebeurtenis

2.Afmelden op tijd (volgens afspraak) af bij de trainer/leider als je niet aanwezig kunt zijn bij de
training of de wedstrijd.

3. Als je reserve staat dan respecteer je die beslissing.

4. Kom altijd op tijd voor de trainingen en wedstrijden.

5. Je helpt leiders en trainers als dit wordt gevraagd, zoals het opruimen van materialen, en
met het schoonhouden en schoonmaken van de kleedkamer.

6. Gaat er per ongeluk iets kapot, dan meld je dit aan je leider of trainer.

7.Training:bij uitleg van een trainer ligt de bal stil en luistert iedereen naar de uitleg.

8.Training: indien tijdens de training een bal zoek raakt meld je dit bij de trainer. Na afloop van
de training zijn alle ballen en materialen weer compleet.

9. Training: spelers stellen zich positief op, elkaar belachelijk maken en pesten kan en mag niet.

10. Wedstrijd: trainer / leiders bepalen de opstelling, zij doen dit naar eer en geweten.

11. Wedstrijd: de reservespelers hebben een taak rond het elftal, verzamel de teammaterialen
(ballen en trainingsjasjes) en help de leiders waar mogelijk.

12.Wedstrijd: we accepteren fouten van scheidsrechters en medespelers, iedereen maakt fouten.

13.Zonder trainers, leiders, scheids- en grensrechters kunnen we niet spelen, besef dat goed.

14.Iedereen doet zijn best


Gedragsregels (jeugd)leiders

1. Een leider vertegenwoordigt Twenthe op een correcte manier en geeft het goede voorbeeld.

2. Een leider gedraagt zich correct tegenover scheidsrechter, grensrechters, tegenstanders en
accepteert beslissingen. Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf
onsportief te zijn.

3. Een leider geeft ieder teamlid gelijke kansen en heeft begrip voor ieders mogelijkheden en
tekortkomingen. Elke speler krijgt ongeveer evenveel speeltijd per seizoen.

4. Een leider corrigeert wangedrag. Bij problemen wordt contact opgenomen met groepsleiders
of (Jeugd-) bestuursleden en wordt teruggekoppeld naar ouders indien gewenst.

5. Een leider is alert op discriminatie, taalgebruik, schelden, pesten, of kwetsen van wie dan ook.

6. Een leider bespreekt problemen niet in het openbaar maar met de aangewezen personen in
de daarvoor bestemde ruimten.

Specifieke taken (jeugd)leiders

1. Leiders zorgen voor een goede organisatie rond het team (ook materialen)

2. Opstelling maken, wissels verzorgen en coachen van de spelers.

3. Toezicht houden in de kleedkamer en doucheruimte indien nodig. De jeugdleider zorgt ervoor
dat de kleedruimte netjes wordt achtergelaten.

4. In bewaring nemen van kostbare spullen.

5. Zorgt voor een schema inzake vervoer naar uitwedstrijden.

6. Is betrokken bij de club en bezoekt regelmatig bijeenkomsten die voor jeugdleiders worden
georganiseerd.

7. Een leider staat open voor overleg en het afstaan van spelers en doorstroming naar andere
elftallen.

8. Een leider zorgt voor communicatie wat betreft afmelden, afgelasting, vertrektijden etc.

9. Een leider zorgt voor de correcte afhandeling rond het (digitale) wedstrijdformulier

10. Een leider informeert de jeugdcommissie over ongevallen en ernstige blessures.

11. Een leider is alert op het gebruik van sociale media (internetgebruik, twitter etc.) rond zijn 
team en zorgt er voor dat ieders persoonlijke integriteit wordt gerespecteerd.


Gedragsregels voor de ouders en of verzorgers

1. VV Twenthe verwacht van ouders en ander publiek dat zij een voorbeeld zijn voor de jeugd. 
Discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, is uit den boze.

2. Voordat de competitie begint, stelt u zich op de hoogte van belangrijke zaken als contributie,
kledingbeheer, regels voor het gebruik van de accommodatie, teamindelingen, trainingstijden en vrijwilligerswerkzaamheden. De informatie is beschikbaar bij leden van jeugdcommissie en
op de website.

3. Elk team heeft trainers en leiders nodig. Onze vereniging probeert voor elk team hiervoor
vrijwilligers te vinden. Meestal zijn ouders bereid om deze werkzaamheden op zich te nemen.
Onze vereniging probeert leiders zo goed mogelijk op hun taak voor te bereiden. Mocht de club
geen leiders en/of trainers vinden, dan kan een team niet worden ingeschreven. Onze vereniging
beschouwt het vinden van leiders en trainers voor een team als een gezamenlijke opgave voor
zowel de club als voor de ouders.

4. Ouders die geen officïële taak uitoefenen bij een team worden geacht beslissingen door
trainers en leiders te respecteren. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of
de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding op een geschikt moment (niet
tijdens de wedstrijd). Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het Jeugdbestuur.

Specifieke taken voor ouders/verzorgers:

1. Aanmoedigen op een positieve manier, dat helpt echt.

2. Ouders geven geen instructies aan hun kind of het team. Coaching is de taak van de van de
trainer en/of leider.

3. U helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.

4.U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden en

ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.

5. U stimuleert de inzet, beleving en gedrag van uw kind bij trainingen en wedstrijden.

6.U controleert (dit natuurlijk vooral bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de
tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen.

7. Vanaf de E-pupillen bij voorkeur geen ouders in de kleedkamer rond wedstrijden. Is dit
absoluut noodzakelijk vanwege een dringende reden dan in overleg met de leiders.

8. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren nuttig maken voor de vereniging. Elke
club steunt op vrijwillige inzet van ouders en betrokkenen. Het is leuk werk en kinderen vinden
het vaak erg fijn als hun ouders actief betrokken zijn de club, dat stimuleert echt.

9. Het op tijd betalen van contributie (via automatische incasso).

NB: Het is voor ouders goed om te beseffen dat een vereniging geen bedrijf is met professionele
krachten maar een organisatie die grotendeels steunt op vrijwilligers die prodeo de sportbeleving van hun kinderen mogelijk maken.  

Sanctiebeleid

1.Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te bestraffen of te waarschuwen indien daar aanleiding
toe is. Bijvoorbeeld een extra reservebeurt o.i.d. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels of
ernstig wangedrag is het wenselijk contact op te nemen met verantwoordelijke commissie of bestuursleden omtrent passende maatregelen.

2. De jeugdcommissie is bevoegd om spelers, jeugdleiders en trainers te waarschuwen en maatregelen te treffen indien daar aanleiding toe is en de gedragsregels worden geschonden.

3.Leden die de reputatie van club en / of leden van de club beschadigen door uitingen in de (sociale) media, internet, twitter etc. kunnen hier door het bestuur op worden aangesproken en passende sancties verwachten.
Het schenden van de privacy van personen en leden van de club kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de daders. Schorsing, royement en/of het doen van aangifte bij de politie kunnen passende maatregelen zijn.

4.Criminele activiteiten, geweld en het veroorzaken van overlast kunnen leiden tot passende maatregelen zoals schorsing, royement en/of aangifte bij de politie.